AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL TEIXIT PRODUCTIU DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19

ACTUALITZACIÓ:

23/03/2021: S'ha publicat una resolució de l'instructor amb els següents annexos:

ANNEX I. Relació de sol·licitants proposats com a beneficiaris per haver presentat la seva sol·licitud reunint la totalitat de requisits i documentació requerida a la convocatòria.
ANNEX II. Relació de sol·licitants que, complint amb els requisits establerts en la convocatòria, no han aportat la totalitat de la documentació requerida a la convocatòria, indicant al seu torn les deficiències trobades en la documentació presentada.
ANNEX III. Relació de sol·licitants que no compleixen els requisits establerts a la convocatòria.

Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte telefonant al 97165302 - Ext: 207 o enviant un correu a jmoro@ajsantanyi.net

D'acord amb les bases de la convocatòria, els interessats disposaran d'un termini de 10 dies comptats des de l'endemà de la publicació a la pàgina web municipal d’aquesta resolució per esmenar les deficiències detectades, si és el cas, de la forma que es preveu a la relació de deficiències.

Aquesta aportació de documentació s'haurà de presentar acompanyada amb el model específic d'instància (Annex VIII).

La documentació per a esmenar deficiències s'ha de presentar:

A) DE FORMA TELEMÀTICA

La documentació es pot presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Ajuntament de Santanyí» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

B) DE FORMA PRESENCIAL

En el registre municipal de Santanyí (Plaça Major, 12, 07650 Santanyí), en el de Cala d'Or (Carrer d'en Perico Pomar, 10, 07660 Santanyí) o en el d’Alqueria Blanca (Carrer convent, 2, 07691 S'Alqueria Blanca).

Per presentar la teva documentació has de sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 en el registre:
● Ajuntament de Santanyí: 971 653 002 - Ext. 115
● Oficines d'Informació Turística de Cala d'Or: 971 657 463
● Oficina d'Atenció al Ciutadà de s'Alqueria Blanca: 971 211 089

Així mateix, també es poden presentar en els llocs i formes establertes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.