Escrit de descàrrec contra denúncia de trànsit

Si no estau conforme amb el contingut d'una denúncia de trànsit de la Policia Local de Santanyí, podeu presentar aquest escrit de descàrrec dirigit al Batle dins el termini de QUINZE DIES hàbils, comptats des del dia següent de la notificació de la denúncia, al Registre General d'aquest Ajuntament (plaça Major, 12)

Source URL: https://ajsantanyi.net/arxius-i-documents/policia/escrit-de-descarrec-contra-denuncia-de-transit