Santanyí ja compta amb la figura del Policia tutor i ha estat presentat als centres d’educació on s’imparteix l’ensenyança secundària

El Policia tutor actuarà en problemes d’absentisme escolar, col•laborant amb la orientadora de menors i família segons el protocol de derivació amb alumnes que no assisteixen a classe i controlar els menors de 16 anys que es trobin fora del centre durant les hores lectives.
El Policia tutor haurà de localitzar els joves que falten injustificadament a classe i realitzarà un seguiment de conductes que puguin derivar en un absentisme. Aquestes actuacions aniran coordinades per la orientadora de menors i família, ja que en moltes ocasions es fa necessària una intervenció social o educativa amb la família. També acompanyarà al centre els nins i adolescents que, per les seves circumstàncies socials o per patir assetjament escolar, falten a classe.
Així mateix, aquesta figura portarà les notificacions als pares que sovint no són localitzats pel centre o serveis socials. També interventora i farà seguiment en casos excepcionals i concrets en actes de caire delictiu. També realitzarà activitats d’educació viària programades en el curs escolar, assistirà a les reunions setmanals entre direcció, policia local i Serveis Socials. El policia vetllarà per evitar conductes desordenades en les hores d’esplai o amb la seva actitud en la via pública, també impartirà xerrades per informar al menor i fer-los reflexionar sobre certs aspectes de la convivència en comunitat: graffitis, vandalisme, bandes, drogues, etc.

L’equip de treball estarà compost per: la orientadora de menors i família, el policia tutor i representants del centres educatius