Normativa

Les funcions de la Policia Local apareixen en l'art. 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, que són:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que s'estableix en les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
  • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, els bans i la resta de disposicions municipals en l'àmbit de la seva competència.
  • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
  • La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per fer-ho.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per fer-ho.