7è CONCURS DE MOSTRADORS “VIU NADAL AL TERME DE SANTANYÍ” 2023

OBJECTIU

Amb motiu de les properes festes de Nadal que s’apropen, l’Ajuntament de Santanyí, a través de la seva Regidoria de Comerç, vol fomentar i dinamitzar el teixit comercial del municipi santanyiner a la vegada que potenciar l’ambient nadalenc que envolta aquesta època de l’any. Per això, es convoca el 7è CONCURS DE MOSTRADORS “VIU NADAL AL TERME DE SANTANYÍ”.

PARTICIPANTS

Només es valoraran els mostradors que estiguin inscrits al concurs.

Poden participar al concurs tots els comerços i empreses ubicades al municipi de Santanyí i que tenguin mostrador, independentment de la seva activitat econòmica.

TEMA

Els mostradors han de ser de temàtica nadalenca i han d’incloure productes propis de l’establiment o comerç.

IDENTIFICACIÓ

Tots els mostradors participants han d’estar identificats amb el cartell que els lliurarà la Regidoria de Comerç.

CALENDARI

Els comerços han d’estar fets i a punt de ser visitats a partir del 16 de desembre de 2023 (coincidint amb el mercat de Nadal a Santanyí).

Han d’estar exposats, com a mínim, fins dia 7 de gener de 2024.

INSCRIPCIÓ

La data límit d’admissió de sol·licituds d’inscripció serà el dia 15 de desembre de 2023 a les 14:00h.

La inscripció al concurs es pot fer enviant al correu electrònic mmuntaner@ajsantanyi.net el formulari d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí, o bé presencialment a l’Ajuntament de Santanyí, Àrea de Comerç C/ Centre, 28, 07650 Santanyí.

A la inscripció s’hi ha de fer constar:

 • Nom del titular de l’establiment.
 • El DNI del titular.
 • Les dades de l’establiment.
 • El número de compte on es vol cobrar el premi, en cas que sigui premiat el seu establiment o comerç.
 • El compromís de tenir el mostrador ambientat d’acord amb la temàtica i període establert a les bases.
 • La declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les administracions públiques, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
 • El compromís de l’acceptació de les bases.

Juntament amb la inscripció, s’ha de presentar una fotocòpia del DNI de la persona que s’inscrigui al concurs.

Abans del 16 de desembre de 2023, els participants han d’enviar a l’adreça electrònica mmuntaner@ajsantanyi.net, una fotografia digital del mostrador participant, per difondre-la a les xarxes socials.

JURAT I VALORACIÓ

El Jurat estarà format per 3 persones vinculades al comerç, l’art i la tradició del municipi de Santanyí, seran triades per la regidoria de comerç.

Les votacions del jurat es realitzaran anant personalment a cada establiment o comerç. 

Les visites es faran entre el 16 i el 23 de desembre de 2023.

Es valorarà: 

 • Creativitat, modernitat, innovació i originalitat.
 • Il·luminació per aconseguir l’ambientació.
 • Composició i motius utilitzats en la decoració.
 • Qualitat i harmonia.
 • Materials utilitzats per a la decoració.
 • Exposició del propi producte.
 • Relació amb la temàtica de les festes de Nadal.

Cada membre del jurat puntuarà els mostradors de l’1 al 10.

El resultat del jurat es calcularà fent la suma dels punts que cada mostrador obtingui de cada membre del jurat, i es plasmarà en una acta on es detallaran els guanyadors d’acord amb la puntuació obtinguda. En cas d’empat, el jurat deliberarà i decidirà.

PREMIS

 • Primer premi: 300€
 • Segon premi: 200€
 • Tercer premi: 100€

El lliurament dels premis serà dia 28 de desembre de 2023 (dijous) a les 13,00 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Santanyí, plaça Major, 12, 07650 Santanyí.

Tots els premis es pagaran mitjançant transferència bancària al número de compte que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Aquesta convocatòria està finançada amb càrrec al pressupost municipal 2023, a l’aplicació pressupostària 2023-13-43901-22699-01.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

L’acta del jurat serà elevada a la Batlia de l’Ajuntament de Santanyí, que resoldrà la concessió dels premis i n’ordenarà el pagament.