ASFALTAT DE CAMINS RURALS, CAMÍ DE SES VALENTINES - SON COSME PONS I CAMÍ DE MONDRAGÓ