Conferència sobre la llei de dependència a Cala d’Or

Els encarregats d’explicar aquesta llei foren Antoni Serra, diputat del PP en el Parlament, i que fou president de s’Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell de Mallorca, durant l’anterior legislatura. També va intervenir Margalida Ferrando, advocada i assessora jurídica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, i Maria Pons com a regidora de Serveis Socials.

Serra va explicar que la Llei de Dependència és una bona llei però que, a hores d’ara, no és efectiva perquè “manca una injecció econòmica per poder dur-la a terme”. Serra va explicar que actualment, a les Illes Balears, hi ha registrades un total de 22.000 persones que són dependents. D’aquestes, 16.997 han sol·licitat la prestació del servei, 14.700 han estat seleccionades, 13.220 disposen d’un document que reconeix la seva enfermetat, 6.954 sap el que ha de fer i on anar i només 3.500 persones han rebut el servei.

“El Govern Central aporta 26 milions d’euros i el Govern Autonòmic uns altres 26 milions, però la suma d’aquestes partides són insuficients perquè el cost per ajudar a les persones afectades és molt car: s’ha de disposar de bons professionals i centres especialitzats” comentà Serra.
Un dels aspectes que va criticar Serra fou “l’embolicada tramitació burocràtica que hauran de realitzar les persones afectades per aconseguir aquestes ajudes”. D’una banda perquè s’ha centralitzat tot a Palma i cada cas haurà de passar per distints departaments, “un total de cinc organismes diferents”, on es faran les valoracions pertinents per arribar a una resolució. “Des del moment que la persona afectada comenci la tramitació fins que li arribin les ajudes passarà molt més temps que els sis mesos d’espera reglamentari”.
Serra va explicar que “el més efectiu seria que cada Ajuntament pogués disposar d’unes ajudes econòmiques per fer front als casos que els hi afecten, d’aquesta manera, la tramitació seria molt més simple i les persones afectades podrien gaudir de les ajudes en un termini de temps molt menor”.
Serra també va comentar que per dur a terme aquesta tramitació, s’han contractat 150 persones, “el més lògic seria distribuir aquests 150 treballadors entre tots els ajuntaments, aconseguint així una tramitació més àgil per als futurs usuaris del servei.
El diputat conservador també va recriminar a l’actual Govern Autonòmic que no posi en funcionament les residències i centres de dia que es varen construir durant la passada legislatura, ja que, l’obertura d’aquests centres alleujaria la tasca familiar que té al seu càrrec una persona amb mobilitat reduïda, o amb problemes de dependència.

Serra va convidar a la gent afectada per aquest tipus de problemes, que faci les reclamacions oportunes si no atenen els seus casos en un termini de sis mesos.

Per la seva banda, Margalida Ferrando, va exposar que la problemàtica afecta sobretot a les dones. D’una banda, perquè solen ésser elles les que assumeixen la càrrega familiar de cuidar a una persona depenent i d’altra banda, perquè a partir d’una certa edat, són el col·lectiu més afectat ja que viuen més anys que els homes i moltes vegades es troben soles i amb uns nivells de dependència molt important provocada per l’edat i les malalties que comporta la vellesa.

Pel que fa a la intervenció de Maria Pons, va comentar que Santanyí compta amb una residència ja acabada i que “per culpa del Govern Autonòmic no està oberta”. També va explicar que “no es contemplen aportacions econòmiques al servei d’ajuda a domicili, quan aquest, és un dels serveis que més ofereix l’Ajuntament de Santanyí”.

La regidora també va destacar la importància d’augmentar en 10 places més el Centre de Dia de s’Alqueria Blanca, ja que hi ha una gran demanda.