El Consell de Mallorca subvenciona projectes culturals de Santanyí

En el marc de la convocatòria de subvencions 2020 del Consell de Mallorca.

Per al desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen (BOIB núm. 17, de 8 de febrer de 2020), i per acord del Consell Executiu adoptat en sessió de data 25 de novembre de 2020 (BOIB núm. 201, de 28 de novembre de 2020), es va concedir a l'Ajuntament de Santanyí una subvenció de 9.164,75 € per al projecte consistent en la representació de l’obra “Magallanes.0” que es va dur a terme durant el mes de febrer d’enguany,  i una altra subvenció de 2.000 euros per al finançament de l’edició del llibre “Miscel·lània 50è aniversari de la parròquia des Llombards“, que es va presentar el mes de novembre de 2019.