Sessió ordinària de l’ajuntament ple

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Dació de compte de decrets de batlia.
3. Compte general del pressupost municipal de 2008.
4. Modificació plantilla de personal de l’Ajuntament de 2009.
5. Expedient 7 modificació crèdits en el pressupost municipal de 2009.
6. Expedient 1/2009 de reconeixement extrajudicial de crèdits..
7. Expedient 1/2009 de declaració de no disponibilitat de crèdits al pressupost municipal de 2009.
8. Estudi tarifes d’aigua a Santanyí de SOREA SA.
9. Concessió administrativa de zvp per a la construcció d’un pas soterrat a les avingudes Benvinguts i Calonge de Cala d’Or.
10. Moció d’UM per un finançament digne de les Hisendes Locals.
11. Moció d’UM respecte d’asfaltat nou o trespol llis al pati del Blai Bonet.
12. Moció del PSM sobre la recepció de TV3 a les Illes Balears.
13. Control dels òrgans de govern d’aquesta Corporació Municipal.
14. Assumptes generals.
15. Precs i preguntes.