Una altra sentència del Jutjat, dona la raó a l’Ajuntament contra el titular de la Gravera Sa Creu

El Jutjat del Contenciós Administratiu, en data de dia 09 de desembre de 2009, ha denegat la petició de Bartomeu Vidal Tomàs, titular de la Gravera sa Creu SL, de suspendre la resolució de batlia, mitjançant la qual, s’imposa una multa de 60.000 i sufragar la tercera part del cost de la restauració del camí d’accés al santuari de Consolació.

El recurrent, va al•legar com causa o fonament de la seva petició, els perjudicis econòmics que es causarien amb l’execució de la resolució de l’Ajuntament, dictada el 20 d’agost de 2008. En aquest aspecte, la sentència argumenta que: “el recurrent no ha acreditat tal perjudici greu i s’ha d’entendre que el pagament de la sanció no fa perdre la finalitat del recurs, tenint en compta que en cas d’estimar-se el recurs podria aconseguir la devolució de les quanties ingressades”.

D’altra banda, “la sanció s’imposa al recurrent per ser titular de l’activitat” i com que, “el recurrent no nega ser el titular de l’activitat, se l’imposa la sanció administrativa”.

Finalment, contra la resolució del Jutjat Contenciós Administratiu, cap interposar un recurs d’apel•lació davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.

El batle de Santanyí, Miquel Vidal, s’ha mostrat satisfet per aquesta sentència ja que “una vegada més, el Jutjat dona la raó a l’Ajuntament i ha denegat tots els recursos que l’empresa ha presentat des que, en data de 20 d’agost de 2008, el Consistori va resoldre imposar la sanció de 60.000 euros a cada un dels tres responsables, per no disposar de la llicència d’activitats, així com sufragar el cost de les obres de restauració del camí de Consolació, per considerar que la seva activitat n’és la responsable”.

De moment, totes les sentències han estat favorables a l’Ajuntament i per contra, desfavorables contra els responsables de la Gravera Sa Creu, els quals, han intentat per tots els mitjans, no haver de pagar la sanció de l’Ajuntament.

La història d’aquest serial comença quan, el 24 d’agost de 2007, es desprèn una part de la carretera que condueix al Santuari de Consolació. Els tècnics municipals, després d’un exhaustiu estudi, determinaren que l’enfonsament es va produir com a conseqüència de l’activitat extractiva de la Gravera sa Creu. Al mateix temps, l’empresa actuava en la clandestinitat ja que no disposava de la pertinent llicència d’activitats, fet pel qual, l’Ajuntament de Santanyí, instà a l’entitat la regularització de la seva situació. De moment, l’empresa no ha subsanat aquesta deficiència.