Registre Electrònic

El registre electrònic permet la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatius als procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques, així mateix estableix els subjectes obligats.

Qui hi està obligat?

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Les persones que exercesquin una activitat professional per a la qual es requeresqui la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

d) Aquells que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Com es pot fer?

Els registres a l’Ajuntament es poden fer mitjançant la instància genèrica a través de l’enllaç següent

https://seu-santanyi.blcloud.es/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?FIL_WTXIDTRAM=2db6a276f4404d59a9d5754b039a51af&INF_WTXNOMTAB=FINSTGENE%20&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSTGENE

També existeix la possibilitat de realitzar els registres a través de l’Administració general de l’Estat.

A l’adreça electrònica següent, hi ha el Manual d'usuari del Registre Electrònic Comú, on s'indiquen les instruccions necessàries per a l'ús d'aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d'atenció telefònica 060 de l'Administració General de l'Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

Enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do